Yuval Hamudot

Yuval
Yuval Hamudot
General Manager, Consumer brands